Werkwijze

Ik geef individuele therapie, partner/relatie therapie, gezins- en familietherapie vanuit een transculturele en systeemtherapeutische benadering, en ik doe EMDR. EMDR  is een behandelmethode die speciaal wordt toegepast bij klachten naar aanleiding van trauma. Ik werk zowel met volwassen als met jongeren vanaf 18 jaar.

Met welke klachten en problemen kunt u bij mij terecht?

Angst- en stemmingsklachten
Hierbij kunt u denken aan:
– Een angstige stemming, eventueel met paniekaanvallen, spanningsklachten, faalangst of dwanggedachten en/of handelingen.
– Een sombere stemming, soms met veel gepieker en moeite om te genieten van het leven.

Problemen
– Eetproblemen
– Slaapproblemen
– Piekeren, verwardheid, concentratieproblemen
– Lichamelijke klachten waarvoor geen fysieke oorzaak gevonden kan worden
– Problemen samenhangend met de ontwikkeling, bijvoorbeeld na een ingrijpende levensfase-overgang, na een (ernstige) ziekte of na een verlies.
– Problemen samenhangend met migratie en acculturatie, heimwee, zich ontheemd voelen, of met cultuurverschillen (bijvoorbeeld in bi-culturele relaties)
– Identiteitsproblemen
– Problemen ten gevolge van traumatische ervaringen
– Ouder-kindproblemen, gedrags- en opvoedingsproblemen
– Problemen die zich steeds herhalen in uw leven, zonder dat u begrijpt waarom. U kunt hierbij denken aan problemen in relaties, familieproblemen, werkproblemen of problemen met het afronden van een studie.

Kennismaking en intake
Het kennismakingsgesprek dient om te kijken of ik denk u te kunnen helpen en of u zich bij mij op de juiste plaats voelt. Zo ja, dan gaan we verder met de intake. In deze fase voeren we een aantal gesprekken over uw dagelijks leven, uw klachten en krachtbronnen, uw achtergrond en familiegeschiedenis en over belangrijke momenten in uw leven. Op basis van deze gesprekken maak ik een diagnose die ik met u bespreek. We formuleren gezamenlijk het doel van de therapie en spreken af hoe frekwent u komt. Daarna kan de therapie beginnen.

Transculturele Systeemtherapie
Bij deze therapie kijken we naar uw problematiek in relatie tot uw leefomgeving of systeem. Wat is belangrijk in uw leven? Gezin, familie, school, vrienden, werk, religie etc. Meestal is het ouderlijk gezin (ouders, broers, zussen) uw eerste belangrijke sociale systeem. Later wordt uw eigen relatie of gezin vaak belangrijker. Maar een systeem kan ook een pleeggezin zijn, of een woon- of leefgroep, of een team. De transculturele benadering besteedt aandacht aan uw sociaal-culturele achtergrond en kijkt ook naar sociale en culturele diversiteit (waaronder diversiteit in etniciteit, gender, religie, spiritualiteit en seksualiteit). Psychische klachten worden bekeken in de context van uw cultuur. Er wordt speciaal aandacht gegeven aan de gevolgen van migratie en het leren omgaan met cultuurverschillen.
In de behandeling houd ik rekening met het feit dat anderen (bewust en onbewust) invloed kunnen hebben op uw problemen. Is er sprake van een vicieuze cirkel? En hoe kunnen we die doorbreken? Een belangrijk doel van systeemtherapie is dat u zicht krijgt op de interacties tussen uzelf en uw omgeving, en hoe dit samenhangt met waarom u zich heeft aangemeld voor de therapie. Wat zou de betekenis kunnen zijn van uw klachten?
Wanneer u en ik denken dat het zinvol is voor de behandeling, kunnen we belangrijke personen uit uw systeem uitnodigen bij de gesprekken. Psychotherapie is maatwerk, wat betekent dat de frequentie en werkwijze per persoon kunnen variëren. De duur van uw therapie is sterk afhankelijk van uw problematiek.

Relatie-, gezins en familietherapie
Relatie-, gezins- en familietherapie is een vorm van systeemtherapie waarbij alle betrokkenen meestal vanaf het begin worden uitgenodigd. Deze therapie kan nuttig zijn als er relationele problemen spelen. Bij dit soort therapie is het belangrijk dat alle betrokkenen de problemen erkennen en de wil hebben om deze te verhelpen. Het gaat er niet om wie gelijk heeft, maar om een manier te vinden om beter met elkaar om te gaan.

ROM-vragenlijsten
Bij aanvang en einde, maar ook af en toe tijdens de behandeling, laat ik u vragenlijsten invullen om het effect van de behandeling te meten. De resultaten gaan geanonimiseerd naar de centrale databank van de Stichting Benchmark GGZ. Dit is een eis van de verzekeraars vanwege hun wettelijke verplichting de kwaliteit in de zorg te bewaken. De uitkomsten kunnen ook als input dienen voor de behandeling.